Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych.
2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Device Europe Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji odbywa się zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 27001/2013.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Device Europe sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ernsta Petersona 4A; 85-862 Bydgoszcz NIP: 5541728307 
Dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz do obsługi usług po sprzedażowych.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami zawartymi w art. 70 ust 1 Ordynacji podatkowej oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 Rozporządzenie 2016/679 (RODO)
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to rodo@device.pl
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych